Договір публічної оферти
Фізична особа-підприємець Тюхтій Тетяна Анатоліївна (далі – Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, іменований надалі «Виконавець» висловлює намір укласти з Замовником договір про надання послуг у сфері освіти на умовах, викладених в цьому договорі-оферті (далі - Договір).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ.

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб укласти з Виконавцем договір з надання послуг у сфері освіти на умовах, що містяться у оферті. Відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України умови публічної оферти є однаковими для всіх фізичних та юридичних осіб.

1.2. Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, що має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, яка виявила намір укласти Договір на зазначених в ньому умовах шляхом вчинення дій, визначених Договором, і яка є отримувачем послуг у сфері освіти особисто, або батьком, матір'ю або законним представником отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг. При здійсненні таких дій Договір вважається укладеним безумовно і повністю в тій редакції, яка діяла на день останньої оплати, без винятку або зміни будь-яких його положень. Якщо Замовником є юридична особа, від її імені діє та укладає Договір особа, уповноважена на це Статутом або іншими документами, що підтверджують такі повноваження (довіреність, доручення тощо).

1.3. Сторона – Замовник або Виконавець, сторони Договору.

1.4. Правовласник – особа, якій відповідно до закону належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності та чиєю творчою працею створено і змінюється об'єкт інтелектуальних прав і на підставі угоди з яким Виконавець проводить надає Освітні послуги.

1.5. Освітні послуги – послуги, які Виконавець надає особам, що приєдналися до умов цього Договору, та полягають в наданні, у визначений цим Договором спосіб, теоретичної інформації (знань), матеріалів та інших відомостей з метою вивчення Замовником обраної ним іноземної мови.

1.6. Заняття – форма організації навчання, за якої викладач проводить урок з групою постійного складу й рівня підготовки.

1.7. Тариф – відомості про ціну Освітніх послуг, що надаються Виконавцем. У взаємовідносинах між Сторонами застосовується Тариф, який діє на дату оплати послуг.

1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає, а Замовник оплачує Освітню послугу з проведення занять по вивченню обраної іноземної мови індивідуально або в групах.

2.2. У разі, якщо для освоєння матеріалів або супроводжуючи доступ до них, організовуються спеціалізовані чати в месенджерах (Viber, telegram) або інших каналах розповсюдження інформації або обміну інформацією, то Виконавець має право (на власний розсуд) додатково надавати Замовнику доступ до подібних каналів. На подібний доступ поширюються всі правила, що стосуються Освітніх послуг Виконавця.

2.3. Період, графік, спосіб та формат надання Освітніх послуг Сторони узгоджують окремо шляхом домовленості між сторонами.

2.4. Пропуск Замовником занять не може бути підставою для їх перенесення, для продовження періоду надання Освітніх послуг чи для перегляду їхньої вартості. У випадку пропуску таке заняття вважається проведеним. Перенесення занять раніше ніж за 3 години до початку заняття у випадках, визначених цим Договором, не вважається пропуском.

2.5. У зв'язку з епідеміологічної ситуацією на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» N 1236 від 09 грудня 2020 року зі змінами, та оприлюдненням Протоколів засідання Державної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Виконавець має право перевести надання Освітніх послуг в режим онлайн та проводити заняття за допомогою сервісу Zoom та/або інших сервісів (далі – Платформа), у разі введення режиму самоізоляції Замовника або групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.

2.6. Оплачуючи Освітні послуги за цим Договором у будь-якій формі, Замовник висловлює свою повну і беззастережну згоду щодо всіх умов Договору (тим самим роблячи акцепт).

2.7. Вартість Освітніх послуг визначається Виконавцем самостійно за кожний вид Освітніх послуг, що надаються Виконавцем.

2.8. Освітні послуги надаються на умовах передоплати та/або оплати частинами, що означає обов'язок Замовника вносити оплату, а також його право вимагати надання Освітніх послуг в рамках сплаченої кількості занять.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Належно і якісно надавати Освітні послуги, передбачені в п.2.1. цього Договору, в обсязі та умовах відповідно до умов цього Договору, обраного та оплаченого переліку Освітніх послуг.

3.1.2. На вимогу Замовника видати Замовнику, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).

3.1.3. У разі настання умов, передбачених в п. 2.5. цього Договору, та відсутності доступу до Платформи в зв'язку з технічними причинами, Виконавець зобов'язаний усунути несправності своїми силами і за свій рахунок, а також забезпечити усунення виявлених помилок / недоробок в розумні терміни.

3.1.4. Розглядати всі звернення Замовника за Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Без узгодження з Замовником залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору та відповідати за дії таких осіб як за свої власні.

3.2.2. Отримувати від Замовника всю необхідну інформацію, документи, достатні для належного виконання зобов'язань за Договором.

3.2.3. Змінювати вартість Послуг, оплата за якими ще не була проведена Замовником. Інформація щодо актуальної вартості Послуг розміщується на Сайті Виконавця, на сторінці конкретного Курсу. Зміна вартості вже оплачених Послуг не проводиться.

3.2.4. У разі настання обставин, передбачених у в п. 2.5. цього Договору, припиняти роботу Платформи для проведення необхідних планових та позапланових технічних робіт на ресурсах Виконавця.

3.2.5. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов цього Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень умов цього Договору.

3.2.6. У будь – який момент відмовити Замовнику в наданні Освітніх послуг, визначених у п. 2.1. цього Договору, в разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю або третім особам, яких він залучив, належно виконувати свої обов'язки за цим Договором, а іншим Замовникам ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Освітніх послуг, не повертаються.

3.2.7. Змінювати час або дні навчання, попередньо попередивши про це Замовника.

3.2.8. Надавати Замовнику приміщення, необхідні матеріали (за винятком навчальних посібників) та обладнання для вивчення обраної Замовником іноземної мови. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право замінити третіх осіб, яких він залучив до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

3.2.9. Самостійно формувати групи, враховуючи рівень знань Замовника, його вік, наявність вільних навчальних аудиторій та інше.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. У повному обсязі та у терміни визначені цим Договором, вносити плату за Освітні послуги, що надаються Виконавцем.

3.3.2. Підтримувати позитивну репутацію і високий імідж Виконавця, Правовласника та їх партнерів.

3.3.3. Бережно ставитися до приміщення та інвентарю Виконавця, а в разі нанесення матеріальних збитків відшкодувати Виконавцю нанесені збитки.

3.3.4. Не розголошувати відомості, які стали відомі Замовнику під час виконання умов цього Договору.

3.3.5. Виконувати інші зобов'язання, що передбачені умовами цього Договору.

3.3.6. У разі виникнення будь-яких проблем при виконанні умов цього Договору, направляти відповідні претензії в письмовій формі виключно Виконавцю, не розголошуючи відповідну інформацію жодним третім особам.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Користуватися Освітніми послугами Виконавця для вивчення обраної іноземної мови відповідно до положень цього Договору.

3.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням з Виконавцем. Дані зміни можуть бути прийняті у разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання Освітніх послуг з урахуванням вищезазначених змін.

3.4.3. Отримувати від Виконавця необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Освітніх послуг, які надаються Виконавцем.

3.4.5. У разі вибору курсу Освітньої послуги, тривалістю 6 (шість) та більше календарних місяців, вносити оплату, передбачену в п. 2.1. цього Договору частинами за кожен календарний місяць, в якому надаються такі послуги.

3.4.6. Узгодити з Виконавцем індивідуальний план внесення оплати за Освітні послуги, передбачені в п. 2.1. цього Договору, що визначається за домовленістю сторін.

4. ХАРАКТЕРИСТКА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

4.1. Освітні послуги з вивчення обраної Замовником іноземної мови надаються Замовнику на заняттях в групі або індивідуально. Тривалість заняття становить __ , що попередньо узгоджується між Сторонами.

4.2. Заняття проводяться __ рази(-ів) на тиждень. За домовленістю сторін кількість занять може бути збільшено або зменшено.

4.3. Перше заняття

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1.1. Вартість послуг Виконавця визначається відповідно до Тарифів, розміщених на Сайті.

1.2. Якщо інші умови не вказані на Сайті або не узгоджені з Виконавцем окремо, то до отримання Послуг Замовник проводить повну їх оплату наступним чином.

1.3. Датою виконання зобов'язань з оплати є дата надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

1.4. При оплаті Послуг на Сайті або на підставі отриманого на електронну пошту повідомлення, Замовник автоматично перенаправляється на сторінку системи прийому платежів для внесення оплати. Виконавець не контролює апаратно-програмний комплекс електронної системи платежів. Якщо в результаті таких помилок відбулося списання грошових коштів Замовника, але платіж не було авторизовано електронною системою платежів, обов'язки по поверненню грошових коштів Замовнику покладаються на провайдера електронної системи платежів.

1.5. Акти про надання Послуг можуть надаватися Виконавцем за запитом Замовника, направленому Замовником на офіційну адресу електронної пошти Виконавця.

6. АВТОРСЬКІ ПРАВА

6.1. Виключне авторське право (включаючи права на похідні твори), в тому числі суміжні з авторським права належать Правовласнику, або ним отримані всі необхідні права та дозволи на використання відповідних матеріалів. Всі матеріали, доступ до яких надається Виконавцем Замовнику в процесі надання Освітніх послуг, призначені тільки для особистого використання Замовником. Замовник не має права копіювати, публічно цитувати або оприлюднювати іншим чином зазначені матеріали ні повністю, ні частково, без отримання попередньої письмової згоди Правовласника (через Виконавця).

6.2. Контент (як в цілому, так і частково), розміщений на Платформі і на Сайті, не може бути скопійований, опублікований, відтворений, перероблений, поширений, проданий або поширений іншим способом по частинах або повністю без отримання попередньої письмової згоди Правовласника (через Виконавця) .

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. До конфіденційної відноситься будь-яка інформація, яка відноситься до процесу надання Освітніх послуг Виконавцем Замовнику та до користування Платформою (а також каналами поширення інформації або обміну інформацією), яка не опублікована у відкритому доступі і не є доступною для загального відома. Замовник зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію і інші дані, надані Виконавцем в ході надання Освітніх послуг (за винятком загальнодоступної інформації), третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, зазначених їм при заповнені анкети для участі у пробному занятті на Сайті, а також при заповнені необхідних для отримання Освітніх послуг документів.

8.2. Замовник гарантує, що ознайомлений з Законом України «Про захист персональних даних», політикою конфіденційності Виконавця.

8.3. Укладаючи цей Договір Замовник висловлює свою згоду на обробку своїх персональних даних з використанням засобів автоматизації та без використання засобів автоматизації, передачу третім особам (в тому числі - транскордонну), зберігання та знищення його персональних даних відповідно до законодавства України. Сторони домовилися вважати, в силу укладення договору, даною Виконавцю згоду Замовника на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; адреси електронної пошти (е-mail), номерів телефонів, а також іншої інформації, отриманої Виконавцем від Замовника в зв'язку зі співробітництвом за Договором. Персональні дані Замовника використовуються тільки для цілей належного виконання Договору, а також для інформування Замовника про діяльність і продукти Виконавця і його партнерів, а також про інші продукти та послуги, які, на думку Виконавця, можуть бути корисні Замовнику в зв'язку з його діяльністю. Не є порушенням конфіденційності Персональних даних надання Виконавцем інформації третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем для виконання зобов'язань перед Замовником.

8.4. Замовник зобов'язується самостійно захищати свої персональні дані, які він розголошує третім особам (НЕ Виконавцю) під час користування Освітніми послугами Виконавця (в тому числі, в месенджерах, каналах обміну інформацією і т.д.). Виконавець не відповідає за дії третіх осіб, які отримали доступ до подібної інформації і скористалися нею.

8.5. Замовник зобов'язується сумлінно і відповідально ставитися до інформації (в тому числі - конфіденційної) про третіх осіб, яка може бути йому доступна в зв'язку з отриманням Освітніх послуг. Замовник зобов'язується не розголошувати її, не використовувати на шкоду третім особам, в тому числі, з метою створення протидії діяльності третіх осіб, а також ніяким чином не використовувати таку інформацію для порушення законодавства України.

8.6. Замовник надає згоду на отримання від Виконавця розсилок, повідомлень, а також інших видів розсилок і повідомлень інформаційного характеру (усних і письмових), з використанням будь-яких засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись наступними: електронна пошта, телефонний зв'язок , поштові розсилки. Надана згода може бути в будь-який час відкликана Замовником шляхом направлення повідомлення на офіційну адресу електронної пошти Виконавця. З урахуванням того, що дана згода необхідна для коректного виконання умов Договору з боку Виконавця.

8.7. Замовник надає згоду на використання Виконавцем відгуків Замовника про Виконавця, його послуги та продукти, залишені Замовником в офіційних групах Виконавця в соціальних мережах, з метою розміщення таких відгуків на офіційних сайтах Виконавця, в інформаційних і рекламних матеріалах Виконавця. Згода діє з дати укладення Договору. Надана згода може бути відкликана Замовником в будь-який момент, шляхом направлення письмової заяви на офіційну адресу електронної пошти Виконавця, вказаної в Договорі.

8.8. Замовник дає свою згоду Виконавцю на оприлюднення і подальше використання зображення Замовника в фото-, відеоматеріалах, так само як і зафіксованого в незалежних один від одного кадрах таких відеоматеріалів, а також зафіксованого в будь-яких інших об'єктах зображення, з метою розміщення такого зображення на офіційних сайтах Виконавця, в інформаційних і рекламних матеріалах Виконавця і будь-яких інших цілях, які пов'язані з діяльністю Виконавця і не суперечать чинному законодавству. Згода діє з дати укладення Договору і поширюється на будь-які об'єкти, створені Виконавцем в період доступу до Освітніх послуг Замовником, а також отримані від Замовника в цей період. Надана згода може бути відкликана Замовником в будь-який момент, шляхом направлення письмової заяви за офіційною адресою електронної пошти Виконавця.

8.9. Замовник надає свою згоду на отримання рекламно-інформаційного матеріалу від партнерів Виконавця з метою можливого отримання різних заохочень (бонуси, знижки) від них. Умови отримання і розмір заохочення визначається партнерами Виконавця самостійно. У разі зміни умов заохочення від партнерів Виконавець має право змінювати, додавати і прибирати бонуси від партнерів, направляючи письмове повідомлення Замовнику на електронну пошту, надану Замовником Виконавцю. У разі таких змін Замовник не має права вимагати від Виконавця залишати колишні умови заохочень від партнерів і не має права вимагати будь-які виплати і компенсацію збитків, пов'язаних з такими змінами. Замовник розуміє і приймає, що Виконавець самостійно не вносить будь-які зміни в діяльність партнерів і не несе відповідальності, і не контролює такі зміни. Надана згода може бути відкликана Замовником в будь-який момент, шляхом направлення письмової заяви на офіційну адресу електронної пошти Виконавця.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються із застосуванням обов'язкового досудового претензійного порядку вирішення спорів.

9.2. Виконавець зобов'язується направляти Замовнику претензії в електронному вигляді на офіційну адресу електронної пошти Замовника та/або в поштовому вигляді на офіційну поштову адресу Замовника.

9.3. Замовник зобов'язується направляти Виконавцю претензії в електронному вигляді на офіційну адресу електронної пошти Виконавця, а також продублювати направлену претензію в письмовому вигляді на поштову адресу Виконавця, вказану в цьому Договорі.

9.4. Термін для розгляду і надання відповіді на претензію становить 10 (десять) робочих днів з дня її отримання.

9.5. При недотриманні будь-якою з Сторін всіх вищевикладених умов, обов'язковий претензійний порядок вирішення спорів вважається не дотриманим.

У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів між сторонами, вони підлягають вирішенню в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця відповідно до чинного законодавства України.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Замовника скористатися доступом до Платформи та / або каналів поширення інформації або обміну інформацією з причин, не залежних від Виконавця, такі як якість з'єднання з мережею Інтернет, наявність і функціонування обладнання та програмного забезпечення Замовника.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Освітніх послуг очікуванням Замовника та / або за його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Освітні послуги наданими неякісно, або наданими не в повному обсязі.

10.4. У разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право припинити доступ Замовника до Освітніх послуг, а також заблокувати доступ Замовника на Платформу або до конкретного Курсу (Курсів) без будь-якого повернення коштів, сплачених Замовником Виконавцю. Сплачені Замовником кошти в такому випадку вважаються компенсацією Виконавцю за підготовку до надання Освітніх послуг та організацію надання доступу.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується в чатах месенджерів ( «WhatsApp», «Viber», «Telegram»), в тому числі за використання третіми особами персональних даних, які Замовник залишає в таких чатах.

10.6. Ніяка інформація, матеріали та / або консультації, доступ до яких надається Виконавцем в рамках надання Освітніх послуг за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії.

10.7. Залучення до відповідальності за Договором є правом, а не обов'язком Сторін.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

11.1. Договір набуває чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Договір може бути в будь-який час розірваний за згодою Сторін.

11.3. У разі дострокового розірвання Договору Виконавець повертає Замовнику частину сплачених коштів за ненадані і неодержані Послуги згідно розрахунку Виконавця.12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ДОГОВОРІ

12.1. Виконавець має право в односторонньому порядку і на свій розсуд змінювати умови Договору. Такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової версії Договору в мережі Інтернет на Сайті. При цьому в частині оплати Послуг за вже наданий доступ стара версія Договору продовжує діяти для Сторін без змін. В іншій частині нові положення Договору мають зворотну силу і на основі угоди Сторін поширюються на всю співпрацю за Договором з моменту його початку.

12.2. Використання Освітніх послуг або вчинення будь-яких оплат на адресу Виконавця після опублікування нової версії Договору визначає згоду Замовника з умовами нової версії Договору. Якщо Замовник не згоден з умовами нової версії Договору, він повинен припинити використовувати Освітні послуги, сповістити про це Виконавця на офіційну адресу електронної пошти Виконавця та не оплачувати Послуги.

12.3. Замовник має право передати свої права і обов'язки за Договором третій Стороні за умови збереження доступу до Освітніх послуг тільки після отримання письмової згоди Виконавця і на підставі окремої угоди, укладеної Сторонами.

12.4. Виконавець має право поступатися правами, переводити борги (в тому числі залучати субагентів і субпідрядників) за всіма зобов'язаннями, що виникли з Договору. Замовник дає свою згоду на поступку прав і переведення боргу будь-яким третім особам. Про те що відбулася поступка прав та / або переведення боргу Виконавець інформує Замовника, розміщуючи відповідну інформацію на Сайті та/або шляхом письмового повідомлення на офіційну електронну адресу Замовника.

13. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

13.1. Якщо інше не передбачено Договором або чинним законодавством, будь-які повідомлення, запити або інші повідомлення (кореспонденція), що подаються Сторонами один одному, повинні бути оформлені в письмовому вигляді і спрямовані іншій Стороні поштою, шляхом направлення рекомендованого листа з описом вкладення, на електронну пошту (на адресу та (або) з офіційної адреси електронної пошти Виконавця, на адресу та (або) з офіційної адреси електронної пошти Замовника) або за допомогою кур'єрської служби. Датою отримання кореспонденції вважається дата отримання повідомлення про доставку поштового відправлення, в тому числі рекомендованого листа, електронного підтвердження доставки при відправленні електронною поштою (або за його відсутності - момент відправлення повідомлення) або день доставки, в разі відправлення кореспонденції з кур'єром.

13.2. При виконанні (зміні, доповненнях, припиненні) Договору, а також при веденні листування із зазначених питань допускається використання аналогів власноручного підпису Сторін. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, угоди і документи в рамках виконання Сторонами зобов'язань, що виникли з Договору, підписані аналогами власноручного підпису Сторін, мають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами. Під аналогами власноручного підпису розуміються уповноважені адреси електронної пошти.

13.3. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, необхідних для доступу до офіційних адрес електронної пошти, не допускати розголошення такої інформації і передачі її третім особам. Сторони самостійно визначають порядок обмеження доступу до такої інформації.

13.4. До моменту отримання від Замовника інформації про порушення режиму конфіденційності всі дії і документи, вчинені і спрямовані за допомогою офіційної адреси електронної пошти Замовника, навіть якщо такі дії і документи були здійснені і спрямовані іншими особами, вважаються спрямованими Замовником. У цьому випадку права і обов'язки, а також відповідальність наступають у Замовника.

13.5. До моменту отримання від Виконавця інформації про порушення режиму конфіденційності, всі дії і документи, вчинені і спрямовані за допомогою офіційної адреси електронної пошти Виконавця, навіть якщо такі дії і документи були здійснені і спрямовані іншими особами, вважаються спрямованими Виконавцем.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. У своїх діях Сторони керуються цим Договором, а в разі відсутності у його положеннях врегулювання – нормами чинного законодавства України.

14.2. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень Договору.

14.3. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, пандемії та епідемії, а також будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованими, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору, але є непередбаченими і не могли бути відвернені Виконавцем.

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа – підприємець Тюхтій Тетяна Анатоліївна РНОКПП:3176216623 Р/р: UA053220010000026001310095679 В АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Юридична адреса: 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 54/19